pátek 23. května 2014

3051 A.E. RIDER - BUILD REVIEW # 01

For english version please scroll down
Jak jsem slíbil, zde drobná stavební recenze modelu 3051 A.E. od Greestrawberry. Spousta precizně odlitých resinových dílů a dvě planžety PE dílů o různé tloušťce. V podstatě neexistuje na odlitcích téměř žádná dělící rovina, musíme pouze odstranit nálitky na jednotlivých dílech, někde otázka vteřin, ale u některých dílů potom otázka precizní práce a delší doby. Nicméně musím konstatovat, že jednotlivé díly jsou odlity naprosto precizně a bez jakýchkoliv poškození nebo nedostatků; pouze asi u dvou nebo tří dílů se objevily podpovrchové bubliny , či nedolité části, ovšem v místech která budou zakryta. Takže bez problémů :-) . U planžety plechu o tloušťce 0,5 mm musíme být lehce opatrní na skalpel, ale odděluje se celkem v pohodě. Všechny díly pasují neuvěřitelně přesně. Všech 6 noh bylo otázkou okamžiku. Poněkud pracnější a náročnější na preciznost a zkušenost v práci s rezinem je potom středová centrální část. Čtyči díly, ze kterých musíme obrousit plošné nálitky nejen do roviny , ale i  do kolmice a celé to musí pasovat do sebe. No, nedal jsem to a přišel na řadu tmel a destičky. Zdržení cca 1-2 večery. Doplnění o jednotlivé lepty je potom již jen otázka času a zkušeností. Sestavení nábojového pásu z leptů bylo dílem okamžiku, jeho umístění a přilepení na nesouosé  a mimoběžné roviny již poněkud pracnější. Na modelu nejsou osazeny všechny díly vzhledem k následujícím pracem. Pokud by byly osazeny všechny díly, nebylo by se možnmé dostat při barvení  do vnitřních části. Drobná poznámka k figuře. Kladně hodnotím zpracování a sculpting v rámci požadavků na doplněk k 1/35 technice. Nicméně ji v dalším postupu nepoužiji, protože nejsem zcela srozumněn s volbou vzhledu figury k danému tématu. Model lze každopádně hodnotit jako velmi sestavitelný a pro milovníky pavoukoidů jako "must have". Nicméně v části sestavení centrálné části není, dle mého mínění, model určen pro začátečníky v práci s resinem. Precisní a velmi kvalitní model. Těším se na další Greenstrawberry design a doufám že budu opět osloven pro prvotní stavbu.So, as I promised, here a little build review of Greenstrawberry's kit 3051 A.E. Many of very exact casted parts and two sheets of PE parts with diffrent thickness. There are no mold lines, we need cut only cast parts by particular parts. By any parts the question of seconds, by others question of very exact cutting and sanding job. However I must say: the particular parts are pretty good casted and without any mistakes ( only 2 or 3 parts have undersurface bubbles and not-casted parts; this parts will by end look of finished kit covered. So, no problem. :-) . By PE sheet 0,5 mm a little bit carrefully with blade, but the cutting is without any problems. All parts fit very well. All of 6 foots was  finished very quickly. A little bit more labour intensive was a central part. 4 parts must be sanded from casting parts to the true plain and to vertical plain together. And all 4 parts must be fitted together. So I didn't do this one. Than come on line putty and plastic plates. I'll be late 1-2 evenings with build. Addition of all of other PE and resin pars was very quickly ( it is question of time and knowledges of working with resin and PE parts). Assembly of bullet's belt was very easy, but fitting  and gluieng to non-axis and skew plain was a little bit labour intensive.
On kit aren't fitted all parts, because next painting and assembling operations. A little word to the figure. I judge very positive processing and  sculpting of this figure in ambit of accessory to 1/35 scale armor.  But I would not use  it for my diorama build, because I don't accept the design of this figure for  scifi thema generally. The kit is very recommended, especially for spides-mechanoid lovers " must have ". By mine mind the building of central parts is not suitable for beginners with resin kits. Very exact kit in high quality. I am looking forward fo next great kit from Greenstrawberry. Hope I'll be approached for it's build review again.  

               pátek 16. května 2014

Today arrived - 3051 A.E. - The Rider Green Strawberry

For english version please scroll down

    Dnes dorazil dlouho očekávaný, první resinový model z dílny GreenStrawberry. Jedná se o remake staršího modelu, který vyšel svého času v Modeláři. Měřítko 1/35. Jedná se o scifi model  " pavouka " - šestinohé potvory řízené jezdcem volně sedícím v přední části stroje bez kapotáže. Vlastní koncepce stoje je mi velmi blízká, volba jezdce již poněkud méně. Reminiscence na bojovníka s mečem ve scifi mi úplně nesedí, nicméně dle vkusu každého z nás. A ostatně měřítko 1/35 přímo nabízí možnou zástupnost  a nahrazení originální figury figurou jinou. Tolik ovšem vše co  mi není zcela po chuti na tomto modelu. 

Model dorazil poštou ve velmi bytelném balení. Vlastní kartonová krabice je opatřena klasickým logem GreenStrawberry a velmi podařenou  přelepkou s vyobrazením stroje. V prodeji jsou dvě verze : klasická a potom limitovaná včetně trička s vyobrazením pavouka a tří grafik formátu A5. Model obsahuje 99 resinových dílů a 61 dílů fotoleptaných. Kvalita leptů od GS je již standardně velmi vysoká. Resinové díly potom předčily mé očekávání. Precizní odlitky bez chyb a hromady nálitků, které stačí pouze oddělit od vlastního licího nálitku (s vyobrazením loga nebo celého názvu společnosti). Jednotlivé detaily na odlitcích jenom podtrhují celkový dojem z modelu. Ať už se nám tento model svým designem líbí či nikoliv, jedno je nepopiratelné: na českém trhu se objevila firma, která umí vyrobit model na světové úrovni. Příště info ze stavby.

    Today arrived first resin kit from GrenStrawberry, I awaited long time. It is remake of older kit in Modelar magazin published any time ago. Scifi spider - walker, scale  1/35, 6 - foots monster. This spider is driven by rider sitting in front part without an cocpit. The concept of machine is (my mind) pretty good, the kind of rider not so much.  Reminiscence of  fighter with sword I don't like in scifi rank so much; but it is taste of individual person. And the scale 1/35 enables change with any other militare figures. But this is the only one of deficiency of this kit. .
Kit arrived in very solid package. Carton box with GreenStrawberry logo and sticker of machine. For sell are two options: classic and limited with T-shirt ( with spider-walker's image) and 3 x A5 graphics. Kit  contains 99 resin parts and 61 PE parts. The quality of PE parts is ( like usually by GreenStrawberry) pretty good. But resin parts are over all mine awaiting. Exact casts without any mistakes, without mold lines any any "ingot". You need only cut precise casting's parts ( with logo and name of GreenStrawberry company , of course :-) ). Particular's details point out whole impression from this kit. If  you like the kind of this kit or not, there is one fact evident: on czech markt discovers the company with ability to produce the kit in very high world niveau. Next - the message from build.